Futurist Of The Year 2024

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Polityka Prywatności stanowi dokument regulujący sposoby i zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe pozyskane w ramach odwiedzania Serwisu internetowego sgmk.edu.pl w celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu należytej ochrony prywatności danych, zachowania ich poufności, w szczególności w odniesieniu do przekazywanych informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Wejście do Serwisu i korzystanie z niego oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności. 

INFORMACJE OGÓLNE. DEFINICJE 

Polityka Prywatności posługuje się następującymi pojęciami, które pisane z wielkich liter mają następujące znaczenie: 

 1. Administrator – Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, 00 – 695  Warszawa przy ul. Nowogrodzkiej 47a, NIP: 7011132393, REGON: 524649120;  
 2. Dane osobowe –  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dla usunięcia wątpliwości dla celów niniejszej Polityki Prywatności  w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii; 
 3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument Polityki Prywatności; 
 4. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 
 5. Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez adresem www sgmk.edu.pl przez Administratora; 
 6. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy; 
 7. Pliki cookies – zaszyfrowane pliki tekstowe niewielkich rozmiarów, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane informatyczne służące do analizy ruchu internetowego, w szczególności anonimowy identyfikator służący do identyfikacji urządzenia, w którym pliki zostały zachowane. Pliki cookies służą rozpoznaniu urządzenia Użytkownika, zidentyfikowaniu jego preferencji, a także zbierania informacji na temat wcześniejszych działań w określonej witrynie internetowej. 
 8. Urządzenie końcowe – urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu internetowego umożliwiającego zapis plików cookies. 

 

ROZDZIAŁ 1.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą prawną dla zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych są przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym: 

 1. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – RODO; 
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.); 
 3. Ustawa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. 2022 poz. 1459); 
 4. Uchwała Prezydium Akademii Kopernikańskiej z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia statutu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika; 
 5. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.). 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, 00 – 695 Warszawa przy ul. Nowogrodzkiej 47a, NIP: 7011132393, REGON: 524649120 

Inspektor ochrony danych 

e-mail: iodo@sgmk.edu.pl; adres: ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa 

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych i sposoby gromadzenia danych przez Administratora 

Dane osobowe zbierane są w Serwisie internetowym w związku z realizacją zadań Administratora określonych w ustawie o Akademii Kopernikańskiej oraz Statucie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika dostępnym pod adresem: 

Link pobierz plik 

Dane Użytkowników pozyskiwane są dobrowolnie przez Użytkowników: 

 • poprzez wypełnienie formularza kontaktowego; 
 • poprzez założenie konta w Serwisie Internetowym (jeśli aktualnie aktywna jest funkcja założenia konta/rejestracji w Serwisie Internetowym), 
 • poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Serwisie Internetowym; 
 • poprzez zbieranie danych poprzez Pliki cookies (urządzenia końcowe); 
 • Administrator może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

Dane osobowe zbierane są za zgodą Użytkownika i podawane są przez Użytkownika dobrowolnie i są to: 

 1. imię i nazwisko Użytkownika (wymagane w przypadku wypełnienia formularza) 
 2. e-mail (wymagane) 
 

Dane osobowe zawarte w korespondencji tradycyjnej i elektronicznej kierowanej do Administratora są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających.  

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Użytkownika 

W zależności od wyboru funkcjonalności Serwisu lub celu w jakim jest wykorzystywany Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do celów związanych z administrowaniem Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies czy innych podobnych technologii). Dane te przetwarzane są dla celów: 

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie w oparciu o uzyskaną od Użytkownika zgodę – w tym w szczególności, w celu odpowiedzi na zapytanie zgłoszone poprzez formularz, realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę. 
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Państwu treści zgromadzonych na stronie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; 
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –  dane gromadzone ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora, np. dla celów statystycznych, ochronie praw Administratora w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Na Stronie zamieszczone są wtyczki portali społecznościowych (Youtube, LinkedIn, Twitter, Facebook). Wtyczki te umożliwiają Użytkownikowi udostępnianie treści publikowanych na Stronie w danym portalu społecznościowym. Wykorzystywanie wtyczek powoduje, że wybrany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w tym portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe można uzyskać pod poniższymi adresami: 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL 

X(Twitter):  https://twitter.com/en/privacy 

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika wykonuje zadania na podstawie ustawy o akademii kopernikańskiej. W związku z wykonywaniem tych zdań, dane osobowe mogą być przetwarzane: 

 1. w celu kształcenia i prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w niektórych przypadkach zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 2. w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk związanych z realizowanymi zadaniami; 
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; 
 5. w celu wykonania niezbędnych czynności wewnętrznych o charakterze archiwizacyjnym lub organizacyjnym – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 6. w celach związanych z promocją własną, organizowaniem konkursów, konferencji, innych wydarzeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

Administrator zbierając dane osobowe w związku z realizacją zadań ustawowych, każdorazowo, w sposób szczegółowy informuje osoby, których dane osobowe dotyczą o celach i podstawach prawnych przetwarzania uwzględniając indywidualną specyfikę danego zadania. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe przekazane Administratorowi nie są udostępniane komercyjnie podmiotom trzecim. 

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy lub współpracownicy Administratora posiadający upoważnienia do przetwarzania określonych danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji ustawowych zadań, w tym kurierzy, dostawcy usług informatycznych i technicznych, podmioty obsługujące zgłoszenia serwisowe, dostawcy usług hostingowych, podmioty realizujące usługi w zakresie IT, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do funkcjonowania i rozwoju: księgowe, doradcze, serwisowe, pocztowe, podmiot utylizujący – tj. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej, w tym także organom ścigania lub innym organom państwowym na zasadach określonych przepisami prawa. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów stanowiących podstawę ich zebrania. Dane zebrane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia roszczeń z danej umowy, a dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku umowy o pracę dane osobowe przechowywane są przez czas określony przepisami prawa pracy i innych ustaw. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane uzyskane na podstawie wyrażonej zgody przechowywane są do czasu jej cofnięcia. 

Niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 

Transfer danych poza obszar EOG 

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Pod pewnymi warunkami mogą̨ one być́ przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Media społecznościowe 

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych. Przetwarzanie tych danych jest związane wyłącznie z prowadzeniem danego profilu i ma na celu w szczególności informowanie Użytkowników o aktywności Administratora i promowanie różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji własnej. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 • Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.
 • Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://policies.google.com/privacy
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Twitter, 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, a w UE Twitter International Company 1 Cumberland St. S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia, dostępne są pod adresem: X/twitter.
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Linkedln.

 

Zabezpieczenie danych 

Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające: 

 • szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; 
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego 
 • regularne testy i ocena zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

 

Prawa Użytkownika  

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych(w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą). W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym na potrzeby profilowania, na podstawie art. 21 RODO. 
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. 

 

ROZDZIAŁ II.  

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Informacje ogólne. Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji 

Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Internetowym służą zapewnieniu dostępu do określonych funkcji Serwisu, personalizacji wyświetlanych na niej informacji w sposób przystosowany do potrzeb i preferencji Użytkownika. 

Pliki cookies służą także celom statystycznym pozwalającym na badaniu (mierzeniu) interakcji Użytkownika w Serwisie Internetowym, co pozwala na ulepszanie Serwisu  i odpowiednie dopasowanie jego treści do potrzeb i preferencji Użytkowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z zasobów Serwisu. 

Pliki cookies przydatne są w dostosowywaniu i weryfikacji sposobu działania witryn, badania skuteczności przeprowadzanych akcji w witrynie oraz dostosowania reklam do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

Przechowywana informacja w Plikach cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

Stosowanie cookies pozwala więc między innymi na: 

 1. mierzenie ruchu Użytkownika w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu kodu Google Analytics (więcej: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl), 
 2. dopasowanie treści reklam wyświetlanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google AdWords można znaleźć́ na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785, 
 3. dopasowanie do Użytkownika treści wyświetlanych w Serwisie reklam, 
 4. zastosowanie mechanizmu sondy badającej preferencje Użytkownika,
 5. zapamiętywanie preferencji Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, np. oznaczonych zgód lub braku zgód na określone treści Serwisu, języka, ustawień, zarządzanie sesją Użytkownika, uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie. 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies 

W Serwisie Internetowym wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies: 

 1. wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających; 
 2. funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp., takie jak: 

Powyższe cookies mieszczą się poniższych kategoriach w zależności od celu, dla którego są tworzone i gromadzone: 

 1. niezbędne (konieczne) – pliki cookies, bez których nie jest możliwe korzystanie z Serwisu Internetowego 
 2. efektywne (wydajnościowe) Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów; 
 3. funkcjonalne – pliki cookies, których zadaniem jest wpływ na funkcjonalność Serwisu Internetowego. Pliki te mają na celu zachowanie wybranych i zaznaczonych ustawień i preferencji np. języka, wyglądu strony internetowej itp.; 
 4. statystyczne i analityczne Pliki cookies – których zadaniem jest prowadzenie statystyk dotyczących Serwisu internetowego, pomiar ilości odwiedzin Serwisu, zbieranie informacji o źródłach ruchu w Serwisie Internetowym; 
 5. reklamowe pliki cookies – dają możliwość wyświetlenia treści reklamowych dostosowanych do oczekiwań Użytkownika oraz weryfikację efektywności reklamy. 

Lista plików cookies, wykorzystywanych przez Serwis Internetowy, dostępna jest do wglądu przy wykorzystaniu narzędzi używanej przeglądarki internetowej. 

Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym.  Logi mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących Użytkowników Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem Serwisem Internetowym. 

Najpopularniejsze przeglądarki internetowe (w szczególności: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla FireFox) domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, umożliwiając w każdym czasie modyfikację tych ustawień poprzez ograniczenie możliwości automatycznej obsługi plików cookies, ograniczenie możliwości ich zapisywania. W szczególności umożliwiają także: 

 1. usunięcie plików typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), 
 2. zablokowanie wszystkich przesyłanych pliki typu cookies, 
 3. ustawienie ostrzeżenia przed zapisaniem ich na dysku. 

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.  Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na część dostępnych w Serwisie funkcjonalności. 

Każdorazowo informacje w zakresie możliwości konfiguracji, zmian ustawień plików cookies, czy usuwania plików cookies w danej przeglądarce znajdują się w sekcji Pomoc danej przeglądarki internetowej. 

ROZDZIAŁ III.  

Postanowienia końcowe. 

Kontakt 

W razie wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących Polityki Prywatności lub Polityki Cookies prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym (Administratorem). 

Zmiana Regulaminu i Polityki Prywatności 

Administrator zastrzega prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

Data aktualizacji zostanie opublikowana na początku dokumentu wraz z linkiem do poprzedniej wersji dokumentu. 

Użytkownik zostanie powiadomiony o istotnej zmianie dokumentów poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej lub bezpośrednio. 

Zastrzeżenie 

Postanowienia Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies stosowane są z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i prawa wspólnotowego. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy postanowieniami tych dokumentów oraz przepisami prawa rozstrzygające znaczenie mają obowiązujące przepisy prawa.